Stichting Doingoood foundation

 

Statutaire doelstelling van de stichting

Het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op verhoging van zelfredzaamheid en stimulering van ondernemerschap van mensen in een achterstandssituatie en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid met betrekking tot het bestuur (artikel 4.5 van de statuten)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding voor door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

 

Bestuursleden

Mevr. Marieke de Bruijn: Voorzitter
Dhr. Frank Smits: Penningmeester
Dhr. Sebas Smits: Secretaris

Contactpersoon:
Frank Smits | info@dgfoundation.nl | +31 (0) 6 52 67 74 86

Registratie van Stichting Doingoood foundation

KvK: 50369555
RSIN: 8227.01.480
Bank: NL92RABO0142116300 t.n.v. stichting Doingoood foundation